Selasa, 25 Oktober 2011

Malajah nulis Puisi Bali Tradisional ( Pupuh Ginanti)

Pupuh Ginanti

 1. Isabella dadi guru          8u
 2. Adis dadi dokter gigi     8i
 3. Abel ngelah panak siap  8a
 4. Meme bella meli sampi     8i
 5. Ibi abel meli jaja               8a
 6.  Ada sampi lagi panik       8i
Pupuh puniki kakaryanin olih Adis, Isabella lan Abel, murid kelas 4-5A sekolah High Scope Indonesia Bali, 

melajah nulis Pupuh Ginanti Part II ( Puisi Bali Tradisional )

Pupuh Ginanti

 1. Meme meli baju baru        8u
 2. Meli celana lan dasi           8i
 3. Meli oleh-oleh Bali            8i
 4. di umahe ngajeng jaja         8a
 5. lan makejang ngajeng roti    8i
Pupuh Ginanti Made in Cindy, Abel lan Gusram,,,, ritatkala wenten palajahan Basa Bali dina buda pinanggal 26 Oktober 2011, Cindy Abel lan Gusram malajah ngaryanin pupuh Ginanti, wusan ngaryanin, ia lantas ngalanturan magending tembang pupuh niki, suksma sampun mrasidayang ngaryanin pupuh ginanti puniki,,,,,,tiang ngarasayang sukeh, yening sampun pelajahin,pastika bisa,,,,,, Ms. Asti
Belajar nulis Pupuh Ginanti ( Puisi Bali Tradisional)


Pupuh Ginanti
 1.       Tugus lakar meli kayu                     8u
 2.        Ditu kacunduk ngajak Rin             8i
 3.     .  Rinne sedek ngajeng siap             8a
 4.       Lek tiang sing ngelah pipis            8i
 5.       Lantas tiang negak becak             8a
 6.        Di mulihne ngajak Erin                  8i
Pupuh niki kasurat olih: Tugus lan Diva, ritatkala malajah nyurat pupuh ngangge Basa Bali,kakaryanin pinanggal 26 Oktober 2011, wusan nyurat pupuh punika, ia lakar ngendingan pupuh puniki, demen pesan tiang nyingakin alit-alite bisa ngaryanin puisi Bali Tradisional, ia malajah ngerereh lengkara sane manut ring aturan pupuh punika, hasilnyane,, becik pisan, suksma, murid tiange ring kelas 4-5 A Sekolah High Scope Indonesia Bali, dumogi lebih kreatif malih nggih,,apang bisa ngaryanin geguritan,,,,,,,,,( Ms. Asti)


Senin, 24 Oktober 2011

Pupuh Mijil ( Puisi Bali Tradisional)


Pupuh Mijil ( Dadong Dauh)
Dadong dauh                                 4u


Ngelah siap putih                           6i

ba mataluh reko                             6o

                       
Minab ada limolas taluhne             10e


Nanging lacur ada nak nepukin     10i


Anak cerik-cerik                           6i


Kliwat rusit ipun                            6uKet:
Pupuh Mijil merupakan puisi Bali: akeh carikne wenten 7, lan masing-masing carikne madue aturan inggih punika 4u,6i,6o,10e,10i,6i,6u.

Pupuh Ginanti ( Puisi Bali Tradisional

Pupuh Ginanti


Saking tuhu manah guru               8u
Mituturin cening jani                         8i
Kaweruhe luir senjata                    8a
Ne dadi prabotan sai                          8i
Ka anggen ngaruruh merta              8a
Seenun  ceninge urip                       8i                      


Ket:
Pupuh ginanti merupakan puisi bali tradisional, yang  memiliki aturan yaitu dalam satu bait terdiri dari 6 baris, setiap baris terdiri dari 8 suku kata yang mengikutinya, dan masing-masing suku kata berakhiran dengan bunyi vocal adapun aturan dalam pembuatan pupuh Ginanti yaitu : 8u,8i,8a,8i,8a,8i
 pupuh puniki kaketus saking buku aneka sari gending Bali karya I Nengah Tinggen, kaedit olih :Astie Rasty


Pupuh Sinom ( Puisi Bali Tradisional)


Pupuh Sinom

1.   Iseng-isengan manyurat                                              8a
2.    Nanging sakaring kawidi                                              8i
3.    Mangapus Barata Yuda                                                8a              
4.    Ninggarang ban munyi Bali                                         8i
5.    Duh ampura Dewa Gusti                                              8i
6.    Miwah Ida Dane Ipun                                                   8u
7.    Punggelang punang carita                                           8a
8.    Duk Sang Salia senapati                                               8i
9.    Sampun puput                                                               4u
10. Kabiseka jaya-jaya                                                     8a

pupuh sinom puniki kaketus saking buku penuntun pelajahan gending Bali ( Wayan Budha Gautama, kaanggen tiang ngajahin puisi Bali tradisional ring SD (Astie Rasty)

Senin, 17 Oktober 2011

Imbuhan Bahasa Bali ( pangangge Kruna)


 1. Pangater
a.        Ma-, : ma+pamit = mapamit, ma+taluh= mataluh, ma+baju= mabaju, Ma+jalan= majalan,
b.       ka- : kateteh, kagetok,katulung,kategul
c.        pa-pi- ;pa+inget= patinget,pa+laib =plaib, pa+jalan= pajalan,
d.       sa- : sa+jagat=sajagat,sa+wai= sawai, sa+umah=saumah
e.       a: a+ ukud=aukud, a+katih=akatih, a+besik=abesik, a+diri=adiri
2.Pangiring: inggih punika kruna sane kagenahan ring ungkurin kruna lingga
a.        Pangiring –a, ;jemak+-a=jemaka, alih+-a= aliha,
b.       Pangiring –ang; aba+-ang=abaang,mai+-ang=mainang, sorog+ang=sorogan
c.        Pangiring –in:isi+-in=isinin, tali+in=talinin,beli+in=belinin, gula+in=gulanin
d.       Pangiring –an ;cenik+an=cenikan,gede+an= gedenan, tegeh+an=tegehan,lantang+an=lantangan
e.        Pangiring –e :dalang+e=dalange, siap+e=siape
f.         Pangiring –ne : buku+ne=bukune, alis+ne=alisne,baju+ne=bajune
g.       Pangiring –ing :kala+in=kalaning,
h.       Pangiring –n : buku+n=bukun,
3.Pangater muah pangiring : inggih punika kruna sane kagenahan sapisan ring ajeng miwah ring ungkur kruna lingga.
a.        Pa-an ; pasirepan, pangorengan,panyingakan,
b.       Ka-an ; kasugihan,karahayuan,kasengsaraan
c.        Ma-an ;masileman,matebekan,masepedaan,majaranan,matingtingan,
4.Seselan  kruna sane kagenahan ring tengah , seselan luirne –um,-in,-el,-er. upami–in : tulung+-in= tinulung, saur+-um= sumaur, -in+ ucap= tinucap,turun+-um=tumurun, -el; tepak+-el=telapak,

Selasa, 11 Oktober 2011

                                                      Bapa
Sebilang semengan majalan magae.......................
Mapanggo jangkep................................
Baju, jaler, dasi lan ngaba tas...............................................
Magae uling semengan kanti sanja
Apang bisa nyekolahan pianakne.......................

 Bapa.................................
Sayang lan tresna kapingin kaluarga.....................................
kurenan, pianak lan rerama..................................

kakaryanin ring Anggara 11 Oktober 2011, olih : Astiti Dewi