Kamis, 18 Juni 2015

Cening Malajah Majalan

Semengane ene!!!!!!
 Semengan ene, munyin kedise makecrit-crit, kuluke ngongkong, sang surya wau rauh ring peraduane, I Cening sampun nagih pesu kajalanne, ,,,,,,, neked dijalane cening nagih majalan, cening lan nini malali semengan, I cening mara bisa majalan sedeng demenne nindakan batisne, ngangin ngauh, ngaja kelod majalan, sambilanne kedek. Bagia pesan nyingakin cening sampun bisa majalan, selegan maurug majalan ning kanti bisa, demen ningakin anak- cerik ceria sekadi puniki.....Senin, 04 Mei 2015

PIDATO HARDIKNAS

NYANGGRA RAINA HARDIKNAS
Om Suastiastu
Inggih nawegang majeng ring:
Para dewan guru sisia sekolah HIGHSCOPE  lan para pagawe sane banget baktiin titiang.
Para sisia sane banget sihin titiang.
Rahina  mangkin tanggal 2 Mei 201, iraga sareng sami mrasidayang mapupul iriki tan lian wantah gumanti jagi nyanggra raina HARDIKNAS . Iraga sareng sami miwah para sisia sinamian sampun uning. Parindikan pendidikan punika dahat mautama santukan punika marupa sarana anggen ngemban alit-alite, mangda benjang pungkur mrasidayang ngamolihang  dados wangsa sane madue” tanggung jawab” majeng ring wangsa miwah Negara Indonesia.
Mungguing  tejujon  Pendidkan  Nasional  punika  minakadi:
  1. Astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi, saantukan sapasira ja sane setata eling lan bakti ring ida sinah jagi nempkang kadegdegan kayun miwah karahayuan.
  2. Ningkatang kaweruhan katrampilan, mangda wangsa Indonesiane mrasidayang maju, sumare utawi sajajar ring wangsane sane lianan
  3. Ningkatang  budi pakerti  utawi tatasusila, mangda wangsa Indonesiane prasida ngamolihang wangsa sane mabudi luhur, santukan asapunika
  4. Kapribadian iragane patut langgengang, manut sakadi sane kamanggehang ring tata-titi sajeroning pancasila
  5. Sane pinih untat tan lian wantah  gumanti mikukuhin  rasa kawangsaan, mangda mrasidayang ngawagun wangsa sane terampil saha madue tanggung jawab.
Inggih Ida dane para semeton miwah para sisia, sane mangkin  meled  manah titiange jagi ngaturang  parindikan  pendidikan sane katerapang olih KI Hajar Dewantara, sane kanggeh bapak Pendidkan Nasional. Majeng ring para anom-anomne. Irika kasinahang ring sejeroning bukun dane sakadi ring sor puniki.:
1.       ING NGARSO SUNG TULODO, artinipun : ngagenin gegawan dados panua ( pimpinan) mangda mrasidayang dados  panutan, katiru olih para anome.
2.       ING MADYO MANGUN KARSA,  artosipun: iraga ngambel gegawan sekadi pimpinan, mangda mrasidayangngentikang saha nglimbakang” semangat mandiri” majeng ring para para sisia, truna-truni sane kapinpin
3.       TUT WURI HANDAYANI, artosipun: iraga ngammel gegawan sakadi pimpinan, mangda mampu nuntun nganjurang para sisia miwah para anom-anome, lagas nglaksanayang saluiring karya saha madue tanggung jawab.


4.       ikane puniki iraga wantah nuntun saking ungkur.
 Salanturipun majeng ring para sisia, sampunang waneh malajahang raga, santukang paplajahane punika makeh pisan tan keni antuk ngawilangin. Taler iraga  sareng sami ngawastawayang ring Ida Sang Hyang Widi, mugi-mugi atman jiwan Bapak Ki Hajar Dewantara, polih genah sane becik manut sakadi swakarmanyane.
Inggih wantah  asapunika darmawacana sane pinaka panyanggra sajeroning raina HARDIKNAS puniki.
Om Santih, Santih, Santih, Om.

 K
eketus saking: buku pedoman pidato bahasa Bali 


Senin, 20 April 2015

Pupulan Cecimpedan ( Teka-Teki Bahasa Bali)

       2.    Apa menek bajang tuun tua ? ( surya)
3.    Apa memene jekjek panakne gisi?                           ( anak nglesung)
4.    Apa memene matujuang panakne nguber? (bedil/tulup)
5.    Apa memene nongos panakne nguyak tai? (ngulig boreh)
6.    Apa masisik naga majempong ratu? (manas)
7.    Apa pagehan anake ngenah pagehan iragane tusing? ( gigi)
8.    Apa sorong jukung tarik bintang? ( mamula padi diuma)
9.    Apa sampi cono mapalu selat pundukan? ( alis)
10.  Apa sampi abada seenan sing nyak amaha nanging batu amaha? (kutu)
11.  Apa silak-siluk nomplok lelipi selem? ( anak nunun)
12.  Apa siap putih maguwungan kere? ( buah salak)
13.  Apa ane kagelut idup ane ngelut mati?               ( angasan punyan nyuh)
14.  Apa keplag-keplug pesu bulan dadua?               ( ngempug nyuh)
15.  Apa tamiu satak maka satak maklambi barak?     ( kedapan kayu)
16.  Apa anak majalan dibiase yan mabet kori nampak baise tusing ngenah? ( anak majalan makirig)
17.  Apa baas angiyu malatah abesik? ( bulan/ matanai)
18.  Apa batisne di sirah, jitne, disirah, basange di sirah? ( kutu)
19.  Apa anak cenik nyuun tai? (udang)
20.  Apa kayehan Dewa tusing dadi kayehin? ( anak ngenceh)
21.  Apa anak cenik makamben agebog? ( pusuhbiu)
22.  Apa ane ngandong ngoyong, ane gandonge majalan? (anak menek punyan kayu)
23.  Apa macelep ngenah? (kacing baju)
24.  Apa kesek-kesek menek tuun mesu didih? (anak masikat gigi)
25.  Apa mara tusing tepuk alihin-alihin, mara tepuk entungang? ( anak tebek dui)
26.  Apa mara menjujuk batisne tusing ngenah? (sepatu)
27.  Apa ya sambung mawakang? (natakang belek di pancorane)
28.  Apa bungut ngepak jit? ( bungut paon)
29.  Apa mara majujuk edep, mara nyongkok tegeh?     ( cicing)
30.  Apa mara celepang leser, mara pesu yehne layu? ( anak naar tebu)
31.  Apa mara lekad maudeng? ( embung)
1.    Apa anak cerik maid cacing ? ( jarum)
2.    Apa ke mirah asibuh? ( delima)
3.    Apa cekuk kajengitin? ( caratan)
4.    Apa jangkrik ngecik di duur gununge? (anak macukur)
5.    Apa megelebug nelik? (pongpongan)
6.    Apa ngamah acepok betek sai-sai? (galeng)
7.    Apa krek-krek ngejohang? ( anak nyampat)
8.    Apa anak cerik ngemu getih? (klepon)
9.    Apa anak ganggas gondong maideh? (punyan nyuh)
10.  Apa panakne jekjek, memene slelegang? (jan)
11.  Apa anak cerik mabaju liu? (jagung)
12.  Apa ulung masuryak? (danyuh)
13.  Apa anak cerik ulung nyaup saput? (duren)
14.  Apa bale gede metampul abesik? (pajeng)
15.  Apa ane tingalin paak nanging mara alih joh? (gunung)
16.  Apa yening majujuk ia medem, nanging yening medem ia majujuk? (tlapakan batis)
17.  Apa kerek-kerek baduur, makatibubuan beten? (anak ngikih)
18.  Apa mara gunting nglantangang, nanging mara jait mawakang? ( kamben sarung)
19.  Apa lipi gadang maroko? ( ubad legu)
20.  Apa dugasne cerik mapusungan, nanging sesubanne kelih magambahan? (punyan paku)
21.  Apa ke anak cerik ngaba jaum? (kelipes)
22.  Apa mulih mabaju gadang, pesu mabaju kuning ?     ( biu masekeb)
23.  Apa ke lalipi ngalih lima ? ( jam tangan)
24.  Apa ke bulak-balik bolong? ( semprong)
25.  Apa ke anak bongkok mamata liu? (kranjang)
26.  Apa ke anak beling kereng ngidu? (pesan)
27.  Apa ke bolak-balik empet? (talenan)
28.  Apa ke muncukne puun, nanging bongkolne belus? ( roko)
29.  Apa ke mara melingeb misi, nanging mara nungkayak puyung? ( songko)
30.  Ape ane negen nongos, nanging ane kategen majalan? (pancoran)
31.  Ape ke ane songne gede sing nyidayang, nanging ane songne cenik nyidayang pesu? ( anak makecuh)
32.  Apa ke yan jemuh belus, nanging yan tusing jemuh ia tuh ( anak sirahne lengar)
33.  Apa ke anak cerik uyak tai uyak enceh?                     ( batu borehan)
34.  Apa ke ane tan palima tan pabatis bisa majalan?       ( matanai/bulan)
35.  Apa ke yan memene petujuang, panakne malaib?   ( anak mabedilan)
36.  Apa ke mas mirah metanem? ( kunyit)
37.  Apa ke yan ngedenang, nyonyone ngeliunang? (Punyan gedang)
38.  Apa ke anak bongkok kereng nyuun? ( sendi)
39.  Ape ke di cerikne jegjeg dikelihne nguntul? (padi)
40.  Apa ke anak bongkok kereng ngurek tanah?           ( gangsing)
41.  Apa ke ane mewarna putih orahange daki, yening selem orahange bersih? (papan tulis mewarna selem)
42.  Apa ke jenengne gilik muncukne barak, demenine teken anak luh? (anci)
43.  Apa ke anak nembak bataran kenaina cunguhne?   ( anak ngentut)
44.  Apa suah dewa tusing dadi suahang? (lipan)
45.  kempul apa tusing dadi getok? (umah tabuan)
46.  Apa anak bongkok macapil? (oong)
47.  Apa ke di ngudane kuning/putih diwayahe gadang ( busung)
48.  Apa anak cenik ngrobok alas (kutu)
49.  Apa ke anak cenik ileh-ileh ngaba umah? (bekicot)
50.  Ape ke anak cerik macuguh liu? ( manas)
51.  Ape ke yening pegatang tusing pegat-pegat? (yeh)
52.  Apa ke ulung beten alihin maduur? ( umah tuduh)
53.  Apa ke anak endep kuat nyuun? (jalikan)
54.  Apa anak kerek-kerek ngoyong? ( anak ngikih)
55.  Apa anak lengar-lengar megantung? (wani)
56.  Apa ke yening getepin negehang? (jaler)
57.  Apa ke muncukne beten, bongkolne baduur?            ( jenggot)
58.  Apa mara celepang enduk, mara pesuang kekeh?         ( ngoreng ngodoh)
59.  Apa ke alihin sukeh, mara bakat kutang? ( tapuk cunguh)
60.  Apa anak berag landung ngelah panak liu? (jan)
61.  Apa anak cerik ngoyong di bucu? ( peceh)
62.  Apa ke ane kajepes hidup, ane nyepes mati?         ( pagehan)
63.  Apa ke anak satak, makasatak matlusuk? ( iga-iga)
64.  Apa ke panumpangne abesik, supirne patpat           ( anak negen banke kesema)
65.  Apa ke ia mapayas nanging ia melalung? (dokar)
66.  Apa ke anak majalan, nanging sing neked-neked ane aliha? ( jaum jam)
67.  Apa ke memene slelegang, nanging panakne menek tuunang? ( anak ngikih)
68.  Apa ke anak bongkok kereng nyilem? (batu)
69.  Apa uma dadua mapundukan abesik? (don biu)
70.  Apa ke memene ngutil, panakne nebek? (lalang)
71.  Apa anak cenik matapel? (blauk)
72.  Apa anak satak maka satak mudeng putih?             ( bungan ambengan)
73.  Apa anak cerik maid enceh? (caratan)
74.  Apa ane tegeh dugdugin, ane endep juangin?       ( neraca)
75.  Apa cekuk baongne godot basangne pesu gending? (rebab)
76.  Apa base alukun ulung seka abesik? ( pusuh biu)
77.  Apa donne amun pedange buahne amun guungane ? (punya jaka)
78.  Apa donne amun tutup buahne amun sirah?           ( waluh/labu)
79.  Apa donne utusan buahne aturan? (punyan ental)
80.  Apa donne amun telapakan lima buahne care sigi? (base)
81.  Apa donne srining-srining buahne lengkong arit?   ( punyan asem)
82.  Apa dicerikne mapusung dikelihne megambahan? ( punya padi)
83.  Apa dicerikne dadi roang dikelihne dadi musuh?   ( api, yeh, angin)
84.  Apa disisine maukir ditengahne ngasumbe? ( buah paya masak)
85.  Apa jlingjingan apit Sungga? ( don pandan madui)
86.  Apa kedeng bun nrutdut puwuh? ( gangsing)
87.  Apa kulkul malu tumbak dori? (cicing)
88.  Apa tambulilingan megantung? (buah juwet)
89.  Apa pacet asibuh? (juuk muntis)


1.    ape ke anak cenik maid cacing? cawisan: jaum misi benang
2.    apa cekuk kajengitin? cawisan : caratan
3.    apake jangkrik ngecik di duur gununge? cawisan: anak macukur
4.    apa anak cenik ngemu getih? cawisan : klepon
5.    apake madaar acepok, wareg sai-sai? cawisan : galeng
6.    apa anak cenik matapel? cawisan : blauk
7.    apake anak satak maka satak matlusuk? cawisan : iga-iga
8.    apa anak satak maka satak maudeng putih? cawisan: bungan ambengan
9.    apa anak cerik maid enceh? cawisan : caratan
10. apa anak cenik pantigang ngurek gumi? cawisan: gangsing
11. apake anak bongkok kereng nyuun? cawisan: sendi
12. apake done amun pedang buahne amun guungane? cawisan: punyan jaka
13. apake bale gede matampul abesik? cawisan: pajeng
14. apake cekuk baong, godot basang, pesu gending? cawisan: rebab
15. apa ane negen nongos ane kategen majalan? cawisan: pancoran
16. apa ane kajepes idup ane nyepes mati? cawisan: pagehan
17. apake base alukun ulung seka bidang? cawisan: pusuh biu
18. apake ngamah uli basang pesu uli tundun? cawisan: panyerutan
19. apa don ne srining-srining buahne amun gon? cawisan: punyan jempinis
20. apa don ne amun tutup, buahne amun sirah? cawisan: waluh
21. apa don ne utusan, buahne aturan? cawisan : punyan ental
22. apa don ne amun tlapak lima, buahne amun sigi? cawisan: base
23. apa di cerikne mapusung, di kelihne magambahan? cawisan : padi
24. apake awakne kulit, matane kulit, kupingne kulit, batisne kulit konyangan kulit? cawisan: wayang kulit