Rabu, 26 Agustus 2015

Malayangan

Malayangan ngajak timpal, dinane jani tiang jagi malayangan malayangan ada layangan bebean, lan sane lianan, liang kenehe yening malayangan ngajak timpal-timpal. Tusing ngitungan panes, dingin, kebus, peluh pidit, nie ada kenehe liang maan malayangan

Dina kemerdekaan

Merdeka, cening enu cerik sampun madue semangat kemerdekaan, napi nika bendera, tiang ten uning meme, bendera wantah bisa makeber lan mawarna barak putih, tiang demen maplalian bendera sareng timpal-timpal yening wenten angin bendera tiange makeber , liang pesan manaah tiang nyaksian benderane makeber, tiang malaib ngaba bendera sambil pakedek pakenyen nyihnayang liang kenehe

Mafoto

Cening Putu Ayu

Cening pianak meme, selegan cening malajah, enu cerik suba seleg malajah mamaca lan nyurat, nyurat angka lan aksara lan malajah mamaca, cening pianak meme, selegan malajah apang dadi anak maguna, cening pianak meme sampunan lali setata sayang ring rerama, nika anggen sesuluh idupe, dumogi nemu bagia lan kenak kemantaen, dirgayu ring yusa

Kamis, 18 Juni 2015

Cening Malajah Majalan

Semengane ene!!!!!!
 Semengan ene, munyin kedise makecrit-crit, kuluke ngongkong, sang surya wau rauh ring peraduane, I Cening sampun nagih pesu kajalanne, ,,,,,,, neked dijalane cening nagih majalan, cening lan nini malali semengan, I cening mara bisa majalan sedeng demenne nindakan batisne, ngangin ngauh, ngaja kelod majalan, sambilanne kedek. Bagia pesan nyingakin cening sampun bisa majalan, selegan maurug majalan ning kanti bisa, demen ningakin anak- cerik ceria sekadi puniki.....Senin, 04 Mei 2015

PIDATO HARDIKNAS

NYANGGRA RAINA HARDIKNAS
Om Suastiastu
Inggih nawegang majeng ring:
Para dewan guru sisia sekolah HIGHSCOPE  lan para pagawe sane banget baktiin titiang.
Para sisia sane banget sihin titiang.
Rahina  mangkin tanggal 2 Mei 201, iraga sareng sami mrasidayang mapupul iriki tan lian wantah gumanti jagi nyanggra raina HARDIKNAS . Iraga sareng sami miwah para sisia sinamian sampun uning. Parindikan pendidikan punika dahat mautama santukan punika marupa sarana anggen ngemban alit-alite, mangda benjang pungkur mrasidayang ngamolihang  dados wangsa sane madue” tanggung jawab” majeng ring wangsa miwah Negara Indonesia.
Mungguing  tejujon  Pendidkan  Nasional  punika  minakadi:
  1. Astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi, saantukan sapasira ja sane setata eling lan bakti ring ida sinah jagi nempkang kadegdegan kayun miwah karahayuan.
  2. Ningkatang kaweruhan katrampilan, mangda wangsa Indonesiane mrasidayang maju, sumare utawi sajajar ring wangsane sane lianan
  3. Ningkatang  budi pakerti  utawi tatasusila, mangda wangsa Indonesiane prasida ngamolihang wangsa sane mabudi luhur, santukan asapunika
  4. Kapribadian iragane patut langgengang, manut sakadi sane kamanggehang ring tata-titi sajeroning pancasila
  5. Sane pinih untat tan lian wantah  gumanti mikukuhin  rasa kawangsaan, mangda mrasidayang ngawagun wangsa sane terampil saha madue tanggung jawab.
Inggih Ida dane para semeton miwah para sisia, sane mangkin  meled  manah titiange jagi ngaturang  parindikan  pendidikan sane katerapang olih KI Hajar Dewantara, sane kanggeh bapak Pendidkan Nasional. Majeng ring para anom-anomne. Irika kasinahang ring sejeroning bukun dane sakadi ring sor puniki.:
1.       ING NGARSO SUNG TULODO, artinipun : ngagenin gegawan dados panua ( pimpinan) mangda mrasidayang dados  panutan, katiru olih para anome.
2.       ING MADYO MANGUN KARSA,  artosipun: iraga ngambel gegawan sekadi pimpinan, mangda mrasidayangngentikang saha nglimbakang” semangat mandiri” majeng ring para para sisia, truna-truni sane kapinpin
3.       TUT WURI HANDAYANI, artosipun: iraga ngammel gegawan sakadi pimpinan, mangda mampu nuntun nganjurang para sisia miwah para anom-anome, lagas nglaksanayang saluiring karya saha madue tanggung jawab.


4.       ikane puniki iraga wantah nuntun saking ungkur.
 Salanturipun majeng ring para sisia, sampunang waneh malajahang raga, santukang paplajahane punika makeh pisan tan keni antuk ngawilangin. Taler iraga  sareng sami ngawastawayang ring Ida Sang Hyang Widi, mugi-mugi atman jiwan Bapak Ki Hajar Dewantara, polih genah sane becik manut sakadi swakarmanyane.
Inggih wantah  asapunika darmawacana sane pinaka panyanggra sajeroning raina HARDIKNAS puniki.
Om Santih, Santih, Santih, Om.

 K
eketus saking: buku pedoman pidato bahasa Bali