Kamis, 16 April 2015

Lengkara Basa Bali ( Kalimat Bahasa Bali)

Soroh Lengkara Ring Basa Bali

Lengkara :

Lengkara inggih punika : pepupulaning kruna sane manut lintihan, sane mamuat teges inggihan wenten wirasanipun. Mangkin ngiring uratiang warna kalih pepalihan lengkarane ring Basa Bali, sane gumanti sampun kapstikayang, muiripun:

A. Lengkara Lumaksana (kalimat aktif) :
Yaning sajeroning lengkara, kahanan Kruna Kria malaksana, pamekas karya sane mengpeng kalaksanayang utawi kamargiang, kawastanin : lengkara lumaksana (kalimat aktif). Upaminipun:
Sane nglaksanayang karya dados unteng bebaosan:
1. I meme ngadep saang di peken.
2. Belin tiange luas ke Surabaya.
3. Para sisia sedek ngwentenang rame-rame ring sekolahan, msll.
Ring lengkara-lengkara inucap, sang nglaksanayang karya sakadi : I meme, belin tiange, para sisia, sane dados unteng wiadin pokok bebaosan, mawasta : pikukuhing lengkara (subyek = pokok kalimat). Pikukuhing lengkara taler kabaosang : jejering lengkara. Pikukuhing lengkara utawi jejering lengkara, punika winangun (dibentuk) antuk : Kruna Aran. Ring lengkara lumaksana wenten makudang-kudang sorohipun, makadi :
1. I bapa ngabas somi di carik. Para prajurite nglurug panegaran masehida Anake Agung
2. Ya sedeng melaha pules. Adine labuh uli di balene.
Lengkara nomor 1 (siki) janten nglaksanayang karya. Gumanti wenten rincikan (rencana). Kewanten lengkarane sane nomor 2 (kalih) kahanan karya (indik).

B. Lengkara Linaksana (kata kerja pasif):
Yan sajeroning lengkara, kahanan panandang (penderita), inggih punika pikukuhing lengkara katibenan indik (karya), kawastanin : lengkara linaksana (kalimat pasif). Lengkara linaksana puniki kacihnayang antuk karya sane sampun puput kalaksanayang (kalimat pasif). Makudang-makudang wimba lengkara linaksana:
1. Lengkara Linaksana kaping : I. Sane kapratama winangun antuk Kruna Kria dados jejer. Upaminipun :
a. Uli tuni Nyoman alih-alihin tiang.
b. Ooo, ento te uli tuni suba tiang alih Beli?

2. Lengkara Linaksana kaping : II. Sane kaping kalih puniki winangun antuk pangater ka, kadulurin Kruna Kria sane dados jejer. Upaminipun:
a. Sokne kapenpenin baas teken pipis, kapin anake lingsir ento.
b. Ipun kacingak olih Dane Bapak Guru, msll.

3. Lengkara Linaksana kaping : III. Sane kaping tiga kacihnayang antuk wangun pangater ka, miwah pangiring ang, wiadin pangater ma, sane pacang ngwetuang karya linaksana (pasif). Upaminipun:
a. Cakepan punika kasurat duk rahina Redite Umanis Ukir.
b. Ring cakepan punika wenten sane masurat antuk Aksara Bali, wenten taler masurat antuk Aksara Latin.
c. Aba-abaane kaentungang di tukade dalem.
d. Lawangane ring jaba tengah kantun mauneban.
e. Canange mabrarakan di margane, wireh ada anak ngulungang banten, msll.
Kadi asapunika lengkara-lengkarane sane sampun kaloktah, ring sajeroning uratiang kawentenan lengkara-lengkara, pamekas nganutin pepalihannyane, utaminnyane manuting geginan (fungsi).

PEPALIHAN LENGKARA
Pepakuhan lengkara manut geginan saha kahanipun, inggih punika:
1. Lengkara manuting linggih
2. Lengkara manuting kadaden
3. Lengkara manuting wangun
4. Lengkara manuting tetuek
5. Lengkara manuting geginan
6. Lengkara manuting ucapan

1. Lengkara manuting linggih :,br> Lengkara manuting linggih, winangun antuk :
a. Pikukuhing lengkara (jejering lengkara), kawangun antuk Kruna Aran.
b. Linging lengkara (piorahing lengkara), kawangun antuk Kruna Kria (predikat).
c. Panandanging lengkara, kawangun antuk Kruna Aran (obyek = penderita atau pelaku).
d. Pidartaning lengkara, kawangun antuk Kruna Pidarta (pidarta indik genah wiadin dauh) = keterangan tempat atau keterangan waktu.
Ring wewidangan lengkara puniki kandugi metu : lengkara lumaksana miwah lengkara linaksana (kalimat aktif serta kalimat pasif). Wimbanipun (nontohnya) :
-I meme ngadep siap di peken.
I meme = jejering lengkara
Ngadep = linging lengkara
Siap = panandanging lengkara
Di peken = pidartaning lengkara (genah)
-I bapa numbegin tenggalaan ituni
I bapa = jejering lengkara
Numbegin = linging lengkara
Tenggalaan = panandanging lengkara
I tuni = pidartaning lengkara (genah)

2. Lengkara manuting kadaden :
Lengkara manutin kadaden wenten 3 (tetiga) ;
a. Lengkara Paripurna
b. Lengkara Sampurna
c. Lengkara Tan Sampurna

a. Lengkara Paripurna Lengkara Paripurna, inggih punika lengkara sane hangkep madaging jejer, piorah, penandang miwah pidartaning lengkara. Upaminipun:
-I Tojan mamancing lele di tukade.
I Tojan = jejering lengkara
Mamancing = linging lengkara
lele = panandanging lengkara
Di tukade = pidartaning lengkara (indik genah)
-Kaki Paluk makena latih ibi sanja
Kaki Paluk = jejering lengkara
Makena = linging lengkara
Latih = panandanging lengkara
Ibi sanja = pidartaning lengkara (indik dauh)

b. Lengkara Sampurna :
Lengkara Sampurna, inggih punika lengkara sane mamuat jejer miwah linging lengkara. Upaminipun:
-Murid-muride nulis. Prajurite masuriak.
-Krama Desane ngayah, msll.
Bahbahanipun sapuniki:
Murid, prajurit miwah krama desa, mawasta jejering lengkara, nulis, masuriak, ngayah, punika linging lengkara.

c. Lengkara Tan Sampurna :
Sane kabaos Lengkara Tan Sampurna, inggih punika : lengkara sane marupa kruna kewanten. Tegesipun : lengkara sane nenten mamuat, jejer, ling, panandang, miwah pidartaning lengkara. Upami:
Inggih, Sampunang, Margi, Nawegang, Nah, Beeh, Uiiiiih. Msll.

3. Lengkara manuting wangun :
Lengkara manuting wangun kapalih dados 2 (kekalih), inggih punika:
a. Lengkara Tunggal (kalimat tunggal).
b. Lengkara Bineka (kalimat majemuk).
a. Lengkara Tunggal :
- I bapa matekap di carik.
- Ni Luh Sari maumbahan di tlabahe, msll. 4. Lengkara manut tetuek (makna kalimat): Lengkara puniki kapalih dados 5 (limang) paos, inggih punika :
a. Lengkara Pidarta (kalimat berita)
b. Lengkara Pituduh (kalimat perintah)
c. Lengkara Pidawegan (kalimat waktu)
d. Lengkara Pitaken (kalimat tanya)

a. Lengkara Pidarta (kalimat berita) : Ring lengkara puniki nartayang (menceritakan/menyampaikan) paindikan apaos. Upaminipun :
- Ring alun-alun wenten rame-rame.
- Sane tigang rahina titiang sampun rauh ring dunungan, msll.

b. Lengkara Pituduh (kalimat perintah) :
Ring lengkara puniki Kruna Kria sane pinih utama, mamuat pituduh (perintah), nuduhang nglaksanayang karya. Upaminipun :
- Jemakang adine baju !
- Gaenang malu I bapak bubuh !
- Tulis ja lengkarane beten aji Aksara Bali !, msll.

c. Lengkara Sesambatan (kalimat keluhan/derita) :
Lengkara puniki nyinahang rasa sane katandangin olih sang mabaos. Upaminipun:
- Aduh mael nasine dini
- Beeh lakar kudiang jani baan ngitungang, barang suba pada gisina
- Msll. d. Lengkara Pidawegan (kalimat waktu) :
Lengkara puniki, nyinahang paindikan sane pasti wiadin kirang pasti. Upaminipun:
- I Nyoman mairib engsap kapin titiang.
- I Ratu manawi sampun mayusa 35 (pasaur) warsa sane mangkin.
- Msll.

e. Lengkara Pitaken (kalimat tanya) : Lengakara puniki mamuat pitaken, duaning sang mabaos durung tatas uning. Upaminnyane :
- Nyen sih ane nyilih bukun tiange ?
- Paman Patih ajak makejang! Kenken mungguing krimikan para pretakjanane? msll.

5. Lengkara manut geginan :
Lengkara puniki winangun antuk :
- Lengkara Kria (melakukan kerja/kegiatan)
- Lengkara Tan Kria (tidak melakukan kerja/kegiatan)
a. Lengkara Kria :
Ring lengkara puniki, jejering lengkara malaksana, linging lengkara : Kruna Kria, Lengkara puniki mirib (saimper) ring lengkara Lumaksana (kalimat aktif). Upaminipun :
- I bapa matekap di carik
- I meme madangang saang di peken, msll.
b. Lengkara Tan Kria :
Ring sajeroning Lengkara Tan Kria, linging lengkara tan Kruna Kria. Upaminipun :
- Siape ento soroh buron mabatis dua.
- Memerine makejang putih-putih, msll.

6. Lengkara manutin ucapan :
Lengkara manut ucapannyane, kapalih dados 2 (kekalih) , inggih punika :
a. Lengkara Tetiron (kalimat langsung).
b. Lengkara Panuek.
a. Lengkata Tetiron :
Lengkara puniki kaucapang olih sang katuturang utawi sang kabaosang. Upaminipun:
- Luh Sari ngraos bangras: “Lipetang suba tiang ke umah reraman tiange!”.
- Bapak/Ibu guru ngandika alon: “Uduh Cening sisia ajak makejang! Dinane jani Cening suba madan “purnacarya” utami mragatang peplajahan di SMA.
b. Lengkara Panuek : Lengkara puniki marupa panuek (penajaman) saking Lengkara Tetiron, wiadin Wirasan lengkara Tetiron inucap. Upaminnyane:
- “Lipetang dogen suba tiang ke umah reraman tiange” keto raos Ni Luh Sarine bangras.
- “Uduh Cening sisia ajak mekejang, Dinane Cening suba madan “purnacarya” utawi mragatang peplajahan di SMA” keto pangandikan Dane Bapak/Ibu Guru alon, msll.

Kaketus saking: Tata Sukerta B.Bali ( by http://www.senaya.web.id/lengkara.php)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar