Kamis, 06 Maret 2014

Satua Bali ( I PIzza Teken Timpal-timpalne)

I PIZZA TEKEN TIMPAL_TIMPALNE
murid kelas 2-3, Mayvil lan Anya ngaryanin satua bergambar majudul I PIzza teken timpalnyane, ia ngaryanin satua puniki sareng kalih. kene isin satuane 1) sedek dina anu ada anak maadan I Pizza ia ajak timpal-timpalne malali ka pasih, ditu ia maplalian bias lan yeh. 2)Nah jani suba neked di pasih. ditu lantas ia maplalian di pasihe. neked ditu ia I Pizza gelem lantas I Kentang ngajak I Burger nulungin I Pizza, lantas I Pizza Mati. 3)Nah keto pedadine yening iraga ngajeng ajeng-ajengan sane nenten manut lan bisa ngranayang sakit lan mati.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar