Rabu, 16 Maret 2011

Satua Bawak


Olih : Luh Suwita Utami

Panes ainé nyentér uli di jendélané, gagéson tiang ngerétang kordenné. Saget ada anak ngetok pintuné. Buwung tiang negak, ungkabin tiang jendelané.

Saget, “Bli Nyoman Wira?,” tengkejut tiang tekén anak muani ané saget ada di arepan tiangé “Suba suud I Luh ngajahin?,” kéto anaké ento matakon. Makelo tiang tusing masaut, rasa sing percaya tiang tekén unduké ené. Jajap tiang masaut, “suba, mai malu negak, tiang nu matamped,” kéto tiang nyautin.

Ngejer liman tiangé nampedang buku-bukuné ané makacakan di duur mejané. Tusing sida tiang nyatwang gerudug takahé. Makelo tiang tusing katemu ajak anaké muani tenénan, dasa tiban, roras tiba, ah…, tiang suba engsap pidan kadén tiang ketemu si dori ajak ragané. Ragané medasin tiang menék tuun, karasa ada ané malénan di déwék tiangé. Tiang nyaru-nyaru tusing nawang.

“Uli dija Bli nawang tiang ada dini?,” keto tiang iseng matakon.

“Uli timpal-timpal I Luhé. Tusing ja sukeh ban bli ngalihin I Luh. Yadiastun I Luh mengkeb ka betén batuné, yén keneh I Luhé setata nyambat-nyambat bli. Pastika lakar tepuk ban bli ngalihin.”

Tiang nengil, takut yén nyautin lakar lantang panadiné. Saja masih apa ané orahangé ajak Bli Nyoman, tiang tusing sida lakar mengkeb uli ragané. Keneh tiangé setata nyambat-nyambatang ragané. Kanti jani, disubané dasa tiban tiang mapasah.

Disubané kéto, tiang nerusang masuk di sakolahan guru, sakadi janjiné pidan. Tiang dot dadi guru, tidong lénan tekén ento. Nanging Bli Nyoman suba kadung kakanténan ajak nyamanné uli Surabaya, tusing prasida tiang naenang sakit kenehé sangkaning Bli Nyoman tusing nyambat apa-apa tekén tiang. Saget, tiang nrima kiriman kartu merah ané misi adan Bli Nyomanné ajak anaké eluh totonan, lakar ngantén. Suud, tusing sida tiang suud ngeling. Karasa asibak ragan tiangé mati.

Kukuh tiang tekén déwék, tusing lakar nyambatang teresné tekén anak muani lénan. Tiang tusing bani, takut lakar ngrasayang sakit di kenehé buin. Lénan tekén ento, tiang nu sanget tresna tekén Bli Nyoman Wira. Depang suba tiang padidi, nyepelang kenehé ené kanti buin pidan.

Atiban, duang tiban, tiban-tibanan tiang nyepel teresnané. Makejang anaké matakon, nguda tiang sing karwan ngantén, makejang adin-adiné ngalahin tiang ngantén, ada ané suba ngelah pianak dadua, ada ané suba bajang pinakné, mirib suba ngancen ngelah cucu jani. Nanging tiang nengil. Yadiastun tiang nengil, anaké pastika suba nawang kénkén keneh tiangé sujatiné.

“Ada ané lakar satuang bli ajak I Luh, penting! Ento awanan bli mulih uli Surabaya,” tiang enu nengil. Siswa-siswiné masliweran, ada ané nyeledet uli jendelané, mirip dot nawang nyén ané ajak tiang ngorta. “Yén I Luh ngelah galah, ajak bli I Luh ngorta akejep ditu di kafé kopi.” Tiang marasa Bli Nyoman mula saja serius lakar ngajak tiang ngorta. Mirib saja penting lakar sambatangé.

Di dauh alun-alunné mobil sédan ané tumpangin tiang ajak Bli Nyoman parkir. Ajak dadua tiang macelep ka kafè kopi, suwung pesan kafené. Tiang ngangsehang apang runtag bayun tiangé tusing malawat di muan tiangé.

“Ada apa mirib bli nyoman saget nadak ngalih tiang?”

“Ampura, bli tusing nyambat tekén I Luh unduk bli mulih tur lakar katemu ajak I Luh.”
”Bli mula tusing taén nyambat apa-apa ajak tiang,” kéto tiang masaut ngambrés sakadi mesuang pedih basang tiangé ané suba makelo matanem.

“Bli nawang I Luh nu pedih tekén bli, terima bli pedih I Luhé, lakar bekelang kanti mati. Mula bli kadung suba majalan,” saget Bli Nyoman nyaup liman tiangé tur ngembel tekek pesan, “Nanging, bli nu tresna tekén iluh kanti jani. Tusing ada ané sida lakar ngentinang tongos I Luhé.” Tiang buin tengkejut, sanget tengkejut.

“Ampura, tiang suba engsap tekén unduké ento,” kelésang tiang liman tiangé.

“Da I Luh nguluk-nguluk, I Luh nu setata teka di ipian bliné. Tu ciri I Luh nu setata nyambat-nyambat bli,” tiang negil, yéh matané das ulung di pipiné.

“Luh, né ada pangidih bliné tekén I Luh. Saja mirib bli wanén, nanging bli tusing lakar malaksana kakéné yèning tusing tekén I Luh, bli tusing enyak. Nyak I Luh ningeh satuan bliné?”

Tiang tusing masaut, mara jani Bli Nyoman makita nyatua ajak tiang. Apa mirib ada?

Bli Nyoman, suba duang bulan ené ngalihin tongos tiangé ngoyong. Timpal, nyama, makejang anaké ané nawang tiang takonangé, kanti ia nawang tiang ngajahin di Désa Jimbaran. Tetujoné ngalih tiang, ngidih pelih tekén unduké ané pidan, to ané utama. Ané nomor dua, ngidih tulung apang tiang nya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar