Senin, 17 Oktober 2011

Imbuhan Bahasa Bali ( pangangge Kruna)


  1. Pangater
a.        Ma-, : ma+pamit = mapamit, ma+taluh= mataluh, ma+baju= mabaju, Ma+jalan= majalan,
b.       ka- : kateteh, kagetok,katulung,kategul
c.        pa-pi- ;pa+inget= patinget,pa+laib =plaib, pa+jalan= pajalan,
d.       sa- : sa+jagat=sajagat,sa+wai= sawai, sa+umah=saumah
e.       a: a+ ukud=aukud, a+katih=akatih, a+besik=abesik, a+diri=adiri
2.Pangiring: inggih punika kruna sane kagenahan ring ungkurin kruna lingga
a.        Pangiring –a, ;jemak+-a=jemaka, alih+-a= aliha,
b.       Pangiring –ang; aba+-ang=abaang,mai+-ang=mainang, sorog+ang=sorogan
c.        Pangiring –in:isi+-in=isinin, tali+in=talinin,beli+in=belinin, gula+in=gulanin
d.       Pangiring –an ;cenik+an=cenikan,gede+an= gedenan, tegeh+an=tegehan,lantang+an=lantangan
e.        Pangiring –e :dalang+e=dalange, siap+e=siape
f.         Pangiring –ne : buku+ne=bukune, alis+ne=alisne,baju+ne=bajune
g.       Pangiring –ing :kala+in=kalaning,
h.       Pangiring –n : buku+n=bukun,
3.Pangater muah pangiring : inggih punika kruna sane kagenahan sapisan ring ajeng miwah ring ungkur kruna lingga.
a.        Pa-an ; pasirepan, pangorengan,panyingakan,
b.       Ka-an ; kasugihan,karahayuan,kasengsaraan
c.        Ma-an ;masileman,matebekan,masepedaan,majaranan,matingtingan,
4.Seselan  kruna sane kagenahan ring tengah , seselan luirne –um,-in,-el,-er. upami–in : tulung+-in= tinulung, saur+-um= sumaur, -in+ ucap= tinucap,turun+-um=tumurun, -el; tepak+-el=telapak,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar