Minggu, 26 Februari 2012

Mareraosan Ajeng-ajengan maprotein ( Dialog Bahasa Bali)Ajeng-ajengan sane maprotein

Made Sekar     : “ Mang Nari, enggal nyaluk baju”
Komang Nari   : “ Eden malu, tiang enu masuah, anak ngengken?”
Made Sekar     : “ Ajaka malali ka umah Ibu Guru”
Komang Nari      : “ Ngudiang  ka umahne Ibu Guru, De?”
Made Sekar       : ”Kene Mang, tiang dot nawang ajeng-ajengan apa dogen sane mengandung protein
Komang Nari      : ”Nah yen keto jalan jani majalan”
Made Sekar       : “Om Swastiastu Bu Guru?”
Bu Guru             : ” Om Swastiastu, oh .. Made ajak Komang. Wenten napi, adi  tumben malali ajaka dadua?”
Komang Nari    : “ Asapuniki Bu Guru! Tiang sareng Made dot nawang ajengan ane misi protein   miwah pitamin?
Bu Guru           :  “ Oh keto, ane mangkin Ibu ngorahin, melahan ningehang. Ajengan ane misi protein sekadi : be, udang, yuyu,kakul, taluh muah kacang-kacangan. Lantas ane misi pitamin ento soroh woh-wohan, sekadi: juuk, apel,poh, lan sane lianan. Protein ento kabuatang sajan teken awak iragane. Nah komang ajak dadua yan iraga ngajeng nasi patut pesan misi be”
Komang nari  : “ Inggih Bu Guru, wau tiang uning, tiang mapamit, suksma”
lan Made sekar
kaketus saking : Buku widyasari 2

kake2 komentar: